Putten - Huinerweg 4

> brochure aanvragen
Te koop

huinerweg 4 putten

Vraagprijs: op aanvraag

KENMERKEN

Vraagprijs: Op aanvraag
Soort object: Bouwkavels voor recreatie bungalows op Recreatiepark “De Reebok”
Bouwjaar: Nog te bouwen
Perceeloppervlakte: divers
Woonruimte: 70 m² bouwperceel

ALGEMEEN

Omschrijving

Putten is een landelijke gemeente in het hart van Nederland.
Er wonen 23.171 mensen (voorlopig cijfer per 1 januari 2006). De oppervlakte bedraagt ruim 85 honderd hectare.
De gemeente ligt gedeeltelijk in het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland, het Centraal Veluws Natuurgebied. Het noordwesten van de gemeente wordt begrensd door het Randmeer.

Het grootste deel van het grondgebied van Putten bestaat uit het landelijke buitengebied met een boeiend en afwisselend landschap van bossen, heide en weilanden.

De geschiedenis van Putten gaat ver terug. Uit 855 dateert het oudste schriftelijke bewijs, waaruit blijkt dat hier reeds sprake was van een gemeenschap van mensen. De aanleg van de spoorlijn in de vorige eeuw haalde het dorp uit zijn eeuwenlange isolement. Het vreemdelingenverkeer begon zich te ontwikkelen. Pensions, hotels en de verhuur van gemeubileerde kamers kwamen in opkomst. Toen men aan het eind van de vorige eeuw de waarde van de bossen als leverancier van zuivere lucht en van een gezond klimaat ontdekte, werd Putten een bekend vakantie- en kuuroord.
De gemeente heeft sedert 1944 ook bekendheid gekregen doordat - na een overval van een verzetsgroep op een Duitse legerauto in de nabijheid van kasteel Oldenaller - een groot aantal mannen naar Duitse concentratiekampen werd gezonden. Van de 660 weggevoerden zijn er 552 niet teruggekeerd. Het door Mari Andriessen ontworpen monument met het door prof. dr. ir. J.T.B. Bijhouwer ontworpen symbolische kerkhof herinneren aan deze zwarte bladzijde uit de Puttense geschiedenis.
Na de 2e Wereldoorlog is het bevolkingsaantal van Putten verdubbeld. De recreatie heeft een grote vlucht genomen. Er zijn tal van uitstekende geoutilleerde recreatiebedrijven en voorzieningen voor vrijetijdsbesteding. De fraaie omgeving met de vele ontspanningsmogelijkheden, de geografisch gezien centrale ligging en de uitgebreide voorzieningen op velerlei gebied maken Putten tot een geliefde woon- en recreatiegemeente.

Wonen
Putten heeft een gevarieerd woningbestand. Het aantal woningen in de gemeente bedraagt ongeveer 7700. Het jaarlijkse bouwprogramma behelst 100 - 110 woningen. Deze woningen zijn bestemd voor de bevolking en tevens voor de economisch aan de gemeente gebonden mensen.

Onderwijs
In Putten zijn 16 basisscholen en een scholengemeenschap voor vmbo. Voor havo en atheneum zijn onze inwoners aangewezen op scholen in Ermelo, Harderwijk, Amersfoort en Barneveld. Voor het vmbo zijn scholen in Barneveld, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk en Hoevelaken.

Gezondheidszorg
Putten voorziet in de eerste lijn gezondheidszorg. Voor de tweede lijn zijn de inwoners aangewezen op Harderwijk en Amersfoort.

Sport
Bijzondere vermelding verdient het bosbad "Klein Zwitserland" met het overdekte sub-tropische bad. Dit zwembad trekt jaarlijks duizenden bezoekers. De sporthal "Putter Eng" en het sportpark bieden mogelijkheden voor vele takken van sport. Op het sportveldencomplex is een tweede sporthal "de Meeuwenhal" gebouwd en is het complex heringedeeld. Daarnaast zijn er particuliere sportscholen en tennisbanen.

Recreatie en Toerisme
Putten ligt op een afstand van 4 km van het recreatiestrand Nulde, waar een fraaie jachthaven plaats biedt aan honderden schepen. Omgeven door duizenden hectaren bos, heide en weiland trekt Putten jaarlijks duizenden toeristen, voor wie prachtige campings, bungalows en pensions ter beschikking staan. Er is een uitgebreid toeristisch fietspadennet door alle buurtschappen.

Cultuur
In de gemeente is een bloeiend verenigingsleven van uiteenlopende aard, dat volop gedragen wordt door het particuliere initiatief. Daar maakt het kerkelijke verenigingsleven een groot deel van uit.

Kerken
Putten bevat een gevarieerd kerkelijk leven. De kerken vervullen een belangrijke plaats in de dorpse samenleving. Van de inwoners maakt ongeveer 59% deel uit van de Nederlands Hervormde Kerk, 11% van de Gereformeerde Kerk, 5% van de Rooms-Katholieke Kerk en 1% van de Christelijk-Gereformeerde Kerk uit.

Markten
Iedere woensdagochtend (van 08.00-13.00 uur) is er een warenmarkt op het Kerkplein en het Fontanusplein. Deze grootste warenmarkt op de Noordwest-Veluwe trekt vele tientallen marktkooplieden en honderden kopers en bezoekers uit de wijde omgeving naar Putten. De jaarlijkse Ossenmarkt op de 2e woensdag in oktober trekt veel bezoekers.

Industrie
In Putten is 31,5 hectare industriegrond, verdeeld over de industrieterreinen Keizerswoert en Keizerswoert Noord en de bedrijventerreinen Hoge Eng en Ambachtstraat.

Agrarische sector
De gemeente Putten beschikt over een groot agrarisch buitengebied, dat voor de gemeenschap van bijzondere betekenis is.

Ontwikkelingen
De gemeente Putten mag niet en wil ook niet sterk groeien. Slechts beperkte groeimogelijkheden voor woningbouw en industrie zijn aanwezig. In de naaste toekomst ligt de aanleg van de N 303 in het verschiet. Met de aanleg van deze weg zal het drukke verkeer door het dorpscentrum naar de provinciale weg.
Nijkerk - Harderwijk en de snelweg Amersfoort - Zwolle worden afgeleid. De weg zal van behoorlijke betekenis zijn voor de hoofdinfrastructuur van het gehele dorp.

Winkelen
Putten heeft een uitgebreid winkelbestand. De meeste van deze winkels zijn gevestigd in het centrum van Putten. De winkels vervullen mede een regionale functie. Alle branches zijn vertegenwoordigd.
Bron: www.putten.nl

BESTEMMING
De bestemming is recreatief. Voor verdere details verwijzen we u naar de Gemeente Putten.

ENKELE BIJKOMENDE VOORWAARDEN:

Informatieplicht / onderzoeksplicht.
Deze informatielijst is in de eerste plaats bedoeld om eventuele gegadigden voor het onderhavige perceel in kennis te stellen van aan de verkoper bekende onzichtbare gebreken.
Om vervelende situaties achteraf te voorkomen kunnen er ook zichtbare gebreken of andere bijzonderheden gemeld zijn. Hieruit kan niet de conclusie getrokken worden dat het object voor 100% in orde is. De koper heeft een eigen verantwoordelijkheid op grond van zijn “onderzoeksplicht”. Gegadigden voor het object hebben de mogelijkheid het pand te laten inspecteren door een door hen aangewezen deskundige. (b.v. een eigen makelaar of bouwkundige)

Waarborgsom / bankgarantie.
Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen dient de koper uiterlijk 4 weken na de mondelinge koop een waarborgsom te storten of een bankgarantie te stellen bij de notaris ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom.

Ontbindende voorwaarden.
Ten behoeve van koper kan, op diens verzoek en met toestemming van de verkoper, in de op te stellen koopakte een ontbindende voorwaarde ten behoeve van het verkrijgen van een financiering (al dan niet met Nationale Hypotheekgarantie) worden opgenomen. Koper dient zich te realiseren dat hij slechts een beroep op deze ontbindende voorwaarde kan doen als hij van tenminste 2 erkende geldverstrekkende instellingen een originele, met redenen omklede verklaring kan overleggen waarin wordt vermeld waarom hem geen hypothecaire geldlening kan worden verstrekt.

Model koopovereenkomst.
De koopovereenkomst zal schriftelijk worden vastgesteld in Model koopovereenkomst. Een blanco exemplaar ligt op ons kantoor ter inzage.

Asbestclausule.
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. Wanneer aangegeven is dat er asbest aanwezig is in de onroerende zaak komt er een asbestclausule in de koopakte.

Algemene onderhoudstoestand
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen.

Huinerweg 4 Putten Huinerweg 4 Putten Huinerweg 4 Putten Huinerweg 4 Putten
Huinerweg 4 Putten Huinerweg 4 Putten Huinerweg 4 Putten

Bekijk ons actueel woningaanbod in de plaatsen:
BarneveldElspeetErmeloGarderenGemmenich-BelgieHarderwijkKootwijkerbroekNijkerkOldebroekPuttenStroe en Voorthuizen